અરત્નિ શબ્દ શ્રી ગુરુલીલામૃતમાં કોણીથી કયા સુધી નું માપ લેવા માટે પ્રયોજ્યો છે.

અરત્નિ શબ્દ શ્રી ગુરુલીલામૃતમાં કોણીથી કનિષ્ઠિકાના છેડા સુધી નું માપ લેવા માટે પ્રયોજ્યો છે.
વિગત
👇
દો.નંઃ– 49 – વ્યાસના મુખેથી યજુર્વેદનો વિસ્તાર સાંભળીને પછી વૈશંપાયને એનો અભ્યાસ કર્યો

દો.નંઃ– 50 – વ્યાસ ભગવાને કહ્યું કે હે વૈશંપાયન ! તું સ્વસ્થતાપૂર્વક સાંભળ. યજુર્વેદનો ઉપદેશ ધનુર્વેદ છે.

દો.નંઃ– 51 – ભારદ્વાજ એનું ગોત્ર છે અને રુદ્ર એ એનુ દૈવત છે. એનો છંદ ત્રિષ્ટુપ છે , જે અતિશય સુંદર છે.

દો.નંઃ– 52 – એનુ શરીર ઊચું પરંતુ સૂકલકડી છે. હાથમાં ખપ્પર છે. આંખો કમળ જેવી મનોહર છે. ઇદ્રિયો સુવર્ણ જેવી છે.
પંચારત્નિમિત આકૃતિ, તામ્ર વર્ણ સુહાય;
*યજુર્વેદ નું ધ્યાન એ, વૈશંપાયન ગાય
દો.નંઃ– 53 – એના શરીરનું માપ પાંચ અરત્નિમિત છે. તાંબાના જેવો વર્ણ શોભે છે. યજુર્વેદ નું આ રીતનું ધ્યાન વૈશંપાચન કહે છે.

શ્રી ગુરુલીલામૃત
કર્મ કાંડ
અધ્યાય.નંઃ– 80
દોહરા.નંઃ– 49 થી 53 (સમજૂતી )
પા.નંઃ– 85
ઝઘડીયા થી રાકેશભાઈ શાહ ના ગુરુદેવ દત્ત
👏🌷👏🌷👏🌷👏🌷👏🌷

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s