કાશીરાજા માંડલિક હતો

કાશીરાજા માંડલિક હતો…..
માંડલિક એટલે — ખંડિયો રાજા
( અલર્કની સત્તા હેઠળ )
વિગત
👇

કાશિરાજ બોલે તિહાંઃ– માંડલિક હું જાણઃ
સાર્વભૌમ અર્લક એ , ત્યાં હું કોણ પ્રમાણ ? 84
સમજૂતી
👇
કાશીરાજે કહ્યું કે જુઓ હું તો એનો ખંડિયો ( માંડલિક ) રાજા છું અને અલર્ક તો ચક્રવતી ( સાર્વભૌમ ) રાજા છે. એની સામે મારી શી વિસાત ?
શ્રી ગુરુલીલામૃત
જ્ઞાન કાંડ
અધ્યાય.નંઃ– 32
દો.નંઃ– 84
પા.નંઃ– 134
ઝઘડીયા થી રાકેશભાઈ શાહ ના ગુરુદેવ દત્ત
👏🌹👏🌹👏🌹👏🌹👏🌹

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s