ત્રિવિક્રમ ભારતીને માનસપૂજામાં જેવો અનુભવ કરાવ્યો એવો અનુભવ નૃસિંહ સરસ્વતી એ કોને કરાવ્યું

ત્રિવિક્રમ ભારતીને માનસપૂજામાં જેવો અનુભવ કરાવ્યો એવો અનુભવ નૃસિંહ સરસ્વતી એ માધવારણ્ય ને કરાવ્યું
—————– વિગત —————-
👇
મંજરીકે માધવારણ્ય વસે મુનિ એકઃ
આવ્યા શ્રીગુરુ ત્યાં મુદા , ભેટયા મુનિ વરભેખ ! 93
++++++++++++++++++++
શ્રી ગુરુલીલામૃત
કર્મ કાંડ
અધ્યાય.નંઃ— 68
દોહરા.નંઃ– 93
પાન.નંઃ– 45

ઝઘડીયા થી રાકેશભાઈ શાહ ના ગુરુદેવ દત્ત
👏🌷👏🌷👏🌷👏🌷👏🌷