પરશુરામ સામે રેણુકામાતાનું મુખ ભૂતલ ભેદીને પ્રગટ્યું ત્યારે કેવુ હતુું.

પરશુરામ સામે રેણુકામાતાનું મુખ ભૂતલ ભેદીને પ્રગટ્યું ત્યારે મૃગાંક જેવું હતુું.

દેખી દત્ત વદે તિહાં, અરે રામ તું કોણ ?
રડે મોહથી કાં વૃથા ? કોણ તાત ? મા કોણ ? 21
જોઇ જ્ઞાન અંતરે, ઓળખ તારૂં રૂપઃ
ત્યાંગી મમતા મોહ આ, થા તન્મય તદ્ધપ, 22
કહે રામ સઘળું ખરૂં, માનું યથાર્થ તેમઃ
માતૃસ્નેહ તૂટે નહી ! કરૂં સદગુરુ કેમ ? 23
એક ઘડી સ્તનપાનનું દેવું માથે જેહ,
આપું ત્રિભુવન દાનમાં, તોય મટે ન તેહ. 24
શું બોલું બીજાું પ્રભો ? માતા જીવન જાણઃ
ગમે ન મુજને એ વિના, માતા કેવળ પ્રાણ. 25
માતા માતા બોલતાં, પામ્યો મૂચ્છૉ એમ !
દેખી સ્થિતિ મરણાંન્ત એ, સતી રેણુકાં તેમ 26
સ્વગત વિચારેઃ રામ આ વિણ પ્રગટયે એમ,
થશે શાંત ના અન્યથી ! કરી વિચાર તેમ. 27
ફરશરામ તિહાં, ભેદી ભૂતલ જાણ,

મૃગાંકસમ તન્મુખ અહા પ્રગટયું વેગે માન ! 28

શ્રી ગુરુલીલામૃત
જ્ઞાન કાંડ
અધ્યાય.નંઃ—- 27
પાન.નંઃ—- 110
ક્રમ.નંઃ—- 21 થી 28
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
ઝઘડીયા થી રાકેશભાઈ શાહ ના ગુરુ દેવદત્ત
🙏

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s