રુદ્રાધ્યાય ( બધાં જ પાપોના નિવારણ માટે ) કોને આપ્યો.

રુદ્રાધ્યાય ( બધાં જ પાપોના નિવારણ માટે ) મહાદેવ આપ્યો.

વદે પરાશરપદ ગ્રહીઃ- રક્ષ રક્ષ ગુરુનાથ !
આવ્યો શરણે તાહરા, કર ન ઉપેક્ષા તાત ! 12
નાના રીતે એમ એ કરે દુઃખ નૃપ ત્યાંયઃ
પડી મુનિપદે પત્ની સહ કહે, કરૂં શું હાય ? 13
કૃપાસિંધુ રૂષિવર તિહાં આશ્વાસી નૃપ તેમ,
કહેઃ- જગદ્ ગુરુ સામ્બ જે જા તચ્છરણે એમ. 14
ત્યજી ભીતિ મનની બધી, ચિંત સદાશિવ એહઃ
કર આરાધન ભકિતથી, કરશે રક્ષા તેહ. 15
સાંભળ સાવધ ભૂપતે, કહું ઉત્તમ ઉપાયઃ
જેથી અજેય કાળ પણ સુખે જીતી શકાય. 16
સ્વર્ગમૃત્યુપાતાળમાં એક દેવ શિવ જાણઃ
સચ્ચિદ્ આનંદરૂબ એ વ્યોમકેશ તું માન. 17
સર્જે રજો ગુણે તથા મૂર્તિમંત વિધિ એહઃ
સૃષ્ટિક્રમજ્ઞાનાર્થ ત્યમ વેદચતુષ્ટય તેહ 18
આપે સ્વયં વિરિંચિનેઃ તેમાં ઉપનિષદ્
આત્મતત્ત્વસંગ્રહ જિહાં વેદસાર બૃહત્. 19
રુદ્રાધ્યાય રસાળ એ આપે તે પણ ત્યાંય,
બ્રહ્મદેવને શિવ તદા ભકતપ્રિય સિતકાય. 20
મહિમા રુદ્રાધ્યાયનો અનુપમ એ તું જાણઃ
અવ્યય રુદ્ર નકી કહ્યો, નાશ ન એનો માન. 21
શ્રેષ્ઠ તત્ત્વ રુદ્રાખ્ય એ, અધિક ન એથી કયાંયઃ
ચતુર્વેદ ચતુર્મુખે કરે પ્રગટ વિધિ ત્યાંય, 22
દક્ષિણમુખથી નીસર્યો યજાુર્વેદ જે જાણ
તદંતર્ગત ઉપનિષત્સારભૂત એ માન. 23
કામધેનુસમ એ નકી સર્વાર્થપ્રદ તેમઃ

વદે મુનીશ્વરને વિધિ રુદ્રાધ્યાય સપ્રેમ. 24

આ રીતે રુદ્રાધ્યાય મહાદેવે એ આપ્યો
શ્રી ગુલુલીલામૃત
કર્મ કાંડ
અધ્યાય નંઃ— 88
દોહરા.નંઃ– 12 થી 24
પાન.નંઃ— 120
++++++++++++++++++++
ઝઘડીયા થી રાકેશભાઈ શાહ ના ગુરુ દેવદત્ત
🙏💐🙏💐🙏💐🙏💐🙏💐

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s