પ્રહલાદને દત્તપ્રભુએ શું બોધ આપ્યો

પ્રહલાદને દત્તપ્રભુએ નીચે પ્રમાણે બોધ આપ્યો

પ્રહલાદને ભગવાન ના દર્શન થયા હતાં અને ભગવાનને એને ખોળામાં લીધો હતો. એમ છતાં એને અક્ષય શાંતિ – ચોવીસ કલાકની શાંતિ- મળતી નો તી એક દિવસ એણે દત્તપ્રભુને કાવેરી નદીના કિનારે જમીન ઉપર લાંબા થઇને સૂતેલા જોયા. દત્તપ્રભુની આંખો તેજસ્વી તો હતી જ પરંતુ સાથે નિર્મળ, નિશ્ચલ અને સ્થિર પણ હતી. પ્રહલાદ આભો જ બની ગયો એણે દત્તપ્રભુને એમની સ્વસ્થાનું રહસ્ય પૂછયું ત્યારે દત્તપ્રભુએ વેદાંતના સારરૂપ જ્ઞાનની વાતો કહી. પુત્રને રાજ સોંપી પ્રહલાદ જંગલમાં ગયો અને આત્મનિષ્ઠ થઇ સચ્ચિદાનંદમગ્ન બન્યો
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

આ રીતે દત્તપ્રભુએ પ્રહલાદને બોધ આપ્યો
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

ઝઘડીયા થી રાકેશભાઈ શાહ ના ગુરુ દેવદત્ત
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s